Política de privacitat

RESPONSABLE: VADECITY, S.L. (D'ara endavant VADECITY)


FINALITAT: PRESTACIÓ I INFORMACIÓ DE SERVEIS; GESTIÓ ADMINISTRATIVA, DE CLIENT I DE PROVEÏDORS; GESTIÓ D'USUARIS WEB I DE CONTACTES; COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES I/O SERVEIS; ENVIAMENT DE PROMOCIONS I COMUNICACIONS COMERCIALS I INFORMATIVES; REALITZACIÓ D'ESTADÍSTIQUES.


LEGITIMACIÓ: CONSENTIMENT EXPRÉS, COMPLIMENT D'UNA RELACIÓ CONTRACTUAL I INTERÈS LEGÍTIM.

EXERCICI DE DRETS: LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT, PORTABILITAT DE LES DADES, ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ I OPOSICIÓ A: INFO@VADEBIKE.ES


En compliment del que es disposa en REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, VADECITY, S.L. (d'ara endavant VADECITY) l'informa com a RESPONSABLE DEL TRACTAMENT que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través del lloc web <VADEBIKE.ES> seran incorporats a la nostra base de dades mantinguda sota estrictes mesures de seguretat i confidencialitat, i es mantindran emmagatzemats mentre gestionem les seves peticions o consultes, mentre existeixi una relació de serveis vigent o fins que vostè ens indiqui el contrari.

Les finalitats de les operacions de processament de dades que porta acabo VADECITY com a responsable de tractament són exclusivament la prestació i informació de serveis, gestió administrativa, de clients i de proveïdors, gestió d'Usuaris web i de contactes, comercialització de productes i/o serveis, enviament de promocions i comunicacions comercials i informatives, així com la realització d'estadístiques; basant-nos jurídicament en l'interès legítim de totes dues parts i en el compliment d'una obligació contractual segons detallem a continuació:

 

 • PRESTACIÓ I INFORMACIÓ DE SERVEIS: COMPLIMENT D'UNA RELACIÓ CONTRACTUAL.
 • GESTIÓ ADMINISTRATIVA, DE CLIENTS I DE PROVEÏDORS: INTERÈS LEGÍTIM I COMPLIMENT D'UNA OBLIGACIÓ LEGAL.
 • GESTIÓ D'USUARIS WEB I DE CONTACTES: INTERÈS LEGÍTIM I COMPLIMENT D'UNA RELACIÓ CONTRACTUAL.
 • COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES I/O SERVEIS: INTERÈS LEGÍTIM I COMPLIMENT D'UNA RELACIÓ CONTRACTUAL.
 • ENVIAMENT DE PROMOCIONS I COMUNICACIONS COMERCIALS I INFORMATIVES: CONSENTIMENT EXPRÉS.
 • REALITZACIÓ D'ESTADÍSTIQUES: INTERÈS LEGÍTIM.

Les categories de dades tractades per VADECITY corresponen a dades generals:

 • Nom i cognoms,
 • Adreces postals o electròniques,
 • NIF
 • Telèfon,
 • De targetes de crèdit

Mentre no se'ns comuniqui el contrari, entendrem que les dades facilitades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

L'informem que l'ús dels formularis disponibles en <VADEBIKE.ES> està limitat a USUARIS MAJORS D'EDAT, per la qual cosa en utilitzar qualsevol d'ells, vostè garanteix que compleix amb aquest requisit i accepta les conseqüències que es derivin en cas de no ser així.

En els casos dels MENORS D'EDAT, si el nen és menor de 14 anys, tal tractament únicament es considerarà lícit si el CONSENTIMENT EL VA DONAR O VA AUTORITZAR EL TITULAR DE LA PÀTRIA POTESTAT O TUTELA SOBRE EL NEN, i només en la mesura en què es va donar o va autoritzar.

Els formularis posats a la seva disposició poden emplenar-se en l'idioma que vostè desitgi, no obstant això, VADECITY no es fa responsable dels errors o de la impossibilitat d'atendre la seva sol·licitud a causa de l'ús d'un idioma inadequat. L'emplenament dels formularis, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa, no obstant això, la negativa a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de complir amb la seva petició.

VADECITY ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells mitjans o mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, i per això li garantim la major confidencialitat en el seu tractament, confirmant que no es realitzarà cap cessió dels mateixos a tercers.

En lliurar voluntàriament les seves dades CONSENT EXPRESSAMENT el seu tractament automatitzat o no per part de VADECITY, així com la seva comunicació a entitats la connexió de les quals amb les seves dades sigui necessària o legalment obligatòria, i en el cas de comunicacions comercials via correu electrònic o mig equivalent, CONSENT EXPRESSAMENT la seva recepció.

El consentiment atorgat podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant l'exercici dels drets de limitació del tractament, portabilitat de les dades, accés, rectificació, supressió i oposició, que VADECITY li garanteix, dirigint-se per escrit a INFO@ VADEBIKE.ES.

Partners

 • Ajuntament de Barcelona
 • RACC
 • European Union
 • PIME INNOVADORA